Sunday , 17 June 2018 / یکشنبه , ۲۷ خرداد ۱۳۹۷

آماده سازی بخشی از نواحی ۱ و ۲

آماده سازی بخشی از نواحی ۱ و ۲ توسط پیمانکار بصورت تهاتر در حال اجرا می باشد.

022

print
Secured By miniOrange