Sunday , 25 August 2019 / یکشنبه , ۳ شهریور ۱۳۹۸

سخن پیرامون شهادت جان سوز اسوه ایمان و عدالت است که با شهادت خویش، عدالت و آزادگی را به جهان پس از خود به ارمغان گذاشت.

.شهادت

print
Secured By miniOrange