Monday , 21 January 2019 / دوشنبه , ۱ بهمن ۱۳۹۷

اهداف ایجاد شهر جدید

اهداف ایجادشهرجدید رامشار 

۱-استقرار جمعیت و کاهش روند مهاجرت

۲-اشتغالزایی با توجه به عملکرد سطح یک صنعت و خدمات

اهداف اقتصادی شهرجدید رامشار 

بنیان اقتصادی شهرجدید وبسته پتانسیل های منطقه ( فعالیت های بازرگانی و خدماتی )

و نیازهای آن ( فعالیتهای صنعتی) پی ریزی خواهد شد .به بیانی روشن تر با استفاده از پتانسیل فعالیتهای بازرگانی درمیان امکان سرمایه گذاری دربخش صنعت در بلند مدت فراهم خواهد شد .

* احداث شهری با عملکرد سطح یک صنعت و خدمات

* ایجادپیوند اقتصادی بین مناطق استان و ایجادپیوند های قوی بین اقتصاد استان و اقتصاد ملی

* ایجاد فرصتهای شغلی دربخش های پایه ای صنعت و خدمات به منظور تثبیت جذب جمعیت با توجه به اشباع بخش کشاورزی

* ایجاد قطب صنعتی به منظور تقویت مبادلات بازرگانی ،‌تجاری منطقه با کشورهای همجوار

* ایجادتحول ساختاری و اقتصاد منطقه  استان .

Secured By miniOrange