Friday , 21 September 2018 / جمعه , ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

پروِژه های روبنایی

واحــد فنی و اجرائی :

پروژه های فنی واجرائی شرکت عمران شهرجدید رامشار در سه سطح انجام شده ، در دست اقدام و پیش بینی شده طبقه بندی شده اند .آمار و اطلاعات مربوط به کیفیت پیشرفت این پروژه ها در سه بخش پروژه های روبنایی ، زیر بنایی و خدمات شهری در جداول زیر خلاصه شده اند .

پروژه های روبنایی

ردیف

نام پروژه

مساحت

زیر بنا

تاریخ تحویل به پیمانکار

تاریخ اتمام پروژه

۱

اورژانس

M2740

M2270

۱۹/۰۷/۸۳

۱۱/۰۳/۸۴

۲

پاسگاه انتظامی

M25300

M2570

۱۰/۰۱/۸۲

۱۰/۰۸/۸۳

۳

ساختمان مدرسه ۶ کلاسه

M24311

M2532

۲۰/۰۱/۷۸

۰۴/۱۲/۷۸

۴

ساختمان مدرسه ۱۲ کلاسه

M23490

M21350

۲۶/۱۱/۸۳

۲۶/۰۷/۸۴

۵

سالن ورزشی ولایت

M23460

M21190

۶

مجتمع اداری فرهنگی

M22700

۰۱/۰۹/۸۳

۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی

۷

مرکز بهداشتی درمانی شهید میرحسینی

M24820

M2750

۲۷/۰۹/۸۷

ردیف

نام پروژه

وزن

ارتفاع

حجم

وضعیت پیشرفت

۱

مخزن هوایی

M2380

M30

M2120

۷۰درصد پیشرفت فیزیکی از زمان واگذاری

۲

منبع زمینی نیمه مدفون

M210870

M22000

۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی از زمان واگذاری

Secured By miniOrange