Wednesday , 18 September 2019 / چهارشنبه , ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

ارزیابی محیط زیست شهری


برای دست‌یابی به مدیریت محیط زیست شهری و استقرار ساختاری جهت ایجاد توسعه پایدار شهری استفاده از ابزارهایی نظیر روش های مختلف ارزیابی محیط زیست امری ضروری است که نقش مهمی در جلوگیری از پیامدهای نامطلوب اجرای پروژه‌های شهری ایفا می کند. نکات قابل ارائه در این حوزه بیشتر متوجه پروژه های عمرانی و افراد مشغول به کار در این پروژه‌ها است و آموزه‌های کمتری در ارتباط مستقیم با شهروندان را شامل می شود. ازین رو در این بخش برخی از آموزه‌های کاربردی در حیطه ارزیابی محیط زیست شهری برای شهروندان و به طور تخصصی‌تر در حوزه پروژه‌های شهری برای افراد مشغول در این حوزه‌ها ارائه خواهد شد:

Secured By miniOrange